Sơ đồ tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Thị Sạng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1973

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0919640820

Email: nguyenthisang@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1971

Chức vụ: P. Hiệu Trưởng

Điện thoại: 01226638818

Email: nguyennhung@pgdomon.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Chi

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1964

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0939207664

Email: nguyenthimychi@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường

Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1983

Chức vụ: TPT

Điện thoại:01653501291

Email: traunguadangyeu@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Lệ Hoa

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1968

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0939130481

Email: tranthilehoa@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Bảy

Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1967

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01222884504

Email: tranthibay@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1968

Chức vụ: Tổ trưởng 2

Điện thoại: 0939375946

Email: huong68bp@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Bắc

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1964

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01636561409

Email: nguyenvanbac@gmail.com

Họ và tên: Tạ Thị Kim Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 06/09/1967

Chức vụ: Tổ Trưởng 4

Điện thoại: 0939690670

Email: kimhangnguyenthong1967@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thi Xen

Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1969

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0975151431

Email: nguyenthixen@gmail.com

Họ và tên: Hồ Thị Ninh

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1978

Chức vụ: CTCĐ, TT3

Điện thoại: 01665454369

Email: honinh1978@gmail.com

Họ và tên: Phan Thị Tuyết Thương

Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1977

Chức vụ: Tổ Trưởng 5

Điện thoại: 0947978037

Email: tuyetthuong78@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Thép

Ngày, tháng, năm sinh: 30/03/1967

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01626291409

Email: nguyenvanthep@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1970

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01216873298

Email: nguyenthiphuong@gmail.com

Họ và tên: Cao Thị Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 03/06/1977

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0973488771

Email: caoha3677@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Sang

Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1967

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01636561409

Email: nguyenthisang@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thúy

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1971

Chức vụ: Tổ Trưởng 1

Điện thoại: 0933553296

Email: phamthithuy@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị So

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1968

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01269730943

Email: nguyenthiso@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn B.P Trang Thùy

Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1980

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0949121828

Email: gentle.ng80@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quang Chiếu

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1968

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01224646776

Email: nguyenquangchieu.bhb.68@gmail.com

Họ và tên: Châu Nhật Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1992

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0907221892

Email: chaunhatthanh2013@gmail.com

Họ và tên: Lâm Dạ Lý

Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1989

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0907607818

Email: sosadlie@gmail.com

Họ và tên: Đinh Võ Như Quỳnh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1990

Chức vụ: Y Tế

Điện thoại: 01225844486

Email: quynhchuoint@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Lượm

Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1982

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại: 0936030717

Email: lethiluom.ktnguyenthong@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn văn Chiến

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1973

Chức vụ: Bảo vệ

Điện thoại: 0939742474

Email: nguyenvanchien@gmail.com