Chi tiết tin
Quay lại

Tập huấn thường xuyên cho CBQL tháng 11 năm 2017

Ngày 29/11/2017, 19:02

Ngày 23-25/11/2017 CBQL bồi dưỡng kỹ năng tổ chức cuộc họp, ra quyết định, lập kế hoạch chiến lược, phân công, phân nhiệm

Trường TH Nguyễn Thông