Chi tiết tin
Quay lại

Kế Hoach Tuyển Sinh

Ngày 19/10/2016, 18:44
KẾ HOẠCH: Tuyển sinh lớp 1 năm học 2016– 2017

           PHÒNG GD&ĐT QUẬN Ô MÔN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG TH NGUYỄN THÔNG                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

          Số:  35/KH-THNT                                       Phước Thới, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2016– 2017

 

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT, ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về kế hoạch huy động trẻ Mầm non ra lớp, tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017;

Căn cứ công văn số 146/KH-PGD&ĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc huy động trẻ Mầm non ra lớp, tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường;

           Trường tiểu học Nguyễn Thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động ít nhất 70% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên lớp.

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo huy động học sinh đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

 

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

       1. Chỉ tiêu tuyển sinh

     - Trẻ trongg độ tuổi, sinh năm 2010 trở về trước.

     - Số lớp tuyển : 03                              - Số học sinh : 114

 

                          Chia ra: trong địa bàn 114, ngoài địa bàn:…….

       2. Địa bàn tuyển sinh:

              - Học sinh thuộc địa bàn phường Phước Thới. Bao gồm:

                           + Khu vực Bình Phước: có 27 trẻ.

                           + Khu vực Bình Hưng: có 32 trẻ.

                           + Khu vực Bình Hòa B: có 16 trẻ.

                           + Khu vực Bình Hòa A: có 14 trẻ.

                           + Khu vực Bình An: có 25 trẻ.

      3. Thời gian tuyển sinh, công bố kết quả:

          - Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016: Tuyển học sinh trong địa bàn. Bao gồm: Các học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn khu vực của phường Phước Thới.

          - Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016:  Tuyển học sinh ngoài địa bàn, khi có ý kiến của Hội đồng tuyển sinh quận (nếu còn chỉ tiêu).

          - Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 29/7/2016: công bố kết quả tuyển sinh.

     4. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1

          a. Bản sao có công chứng hoặc bản chính giấy khai sinh.

b. Bản photocopy Sổ Hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

c. Đơn xin nhập học (Theo mẫu của nhà trường)

Nhà trường sẽ phát hành đơn khi có đủ giấy tờ trên, phụ huynh khai đầy đủ thông tin trong đơn và nộp lại bản sao giấy khai sinh, các giấy tờ photocopy để làm hồ sơ cho học sinh.

     5. Ngày tập trung đón học sinh và nhận lớp

    Lúc 7 giờ  ngày  01/08/2016 (Thứ hai)

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chức điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường và trên Website nhà trường; tham mưu cho UBND phường tổ chức phát thanh trên phương tiện thông tin của UBND phường, nêu rõ mục đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 11/7/2016 đến ngày 29/7/2016).

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu; nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường tiểu học Nguyễn Thông năm học 2016 – 2017. Mọi chi tiết các đơn vị, cá nhân chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về trường theo số ĐT: 07103 862 548 để được hướng dẫn./.

 

   Nơi nhận:

 - Phòng GD-ĐT quận Ô Môn;

 - UBND Phường;

 - Lưu: VT.

                 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 

                 Nguyễn Thị Sạng

 

 

                                    

              

 

 

 

 

Trường TH Nguyễn Thông