Chi tiết tin
Quay lại

Hội nghị CBCC-VC

Ngày 18/10/2016, 19:08
Trường tổ chức xong Hội nghị CBCC-VC ngày 07/10/2016
Căn cứ vào hướng dẫn số 303/HDLT-PGD ĐT-CĐGD, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn- Công đoàn ngành GD Ô Môn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017. Trường tiểu học Nguyễn Thông đã tổ chức xong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017.
Trường TH Nguyễn Thông